PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA

Parkovisko FROSCH – Hostel FROSCH, Bratislava

platené parkovisko s organizovanou prevádzkou

Charakteristika parkoviska: kapacita parkoviska P1: 20 miest, kapacita parkoviska P2: 60 miest, nekryté, nestrážené parkovisko, parkovisko P1 je zabezpečené uzamykateľnou ohradou. 

Čl. I

PREVÁDZKOVATEĽ

Betrans s.r.o., Pribylinská 4, 831 04 Bratislava

IČO: 31322565, e-mail: betrans@stonline.sk

Čl. II
ČAS ORGANIZOVANEJ PREVÁDZKY

Pondelok – Nedeľa, 0.00 h. – 24.00 h. (nonstop)

Čl. III

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA PARKOVISKA

Vzťah prevádzkovateľa a užívateľa sa podľa tohto prevádzkového poriadku začína vjazdom užívateľa do priestoru areálu

a registráciou na recepcii Hostela FROSCH. Končí sa výjazdom vozidla z areálu ak má zaplatené poplatku za poskytované služby.


UŽÍVATEĽ JE OPRÁVNENÝ:

a) zaparkovať vozidlo vo vyznačenom parkovacom boxe,

b) parkovať v priestore parkoviska počas potrebnej doby,

c) využívať priestor parkoviska výlučne z dôvodu parkovania,

d) žiadať daňový doklad o zaplatení za poskytnuté služby.


UŽÍVATEĽ JE POVINNÝ:

a) dodržiavať prevádzkový poriadok parkoviska FROSCH

b) ohlásiť sa pri príjazde na recepcii Hostela Frosch a zaplatiť dohodnutú zálohu za parkovanie

c) riadiť sa pri pohybe po parkovisku dopravným značením a pokynmi službukonajúceho operátora,

d) uzamknúť a zabezpečiť vozidlo, vziať si z vozidla všetky cenné predmety,

e) opustiť priestor parkoviska, zabezpečiť, aby sa žiadna osoba a ani zvieratá nezdržiavali vo vnútri vozidla počas doby parkovania,

f) na vyzvanie sa preukázať prevádzkovateľovi parkoviska parkovacou kartou – zálohovým lístkom,

g) pri strate parkovacej karty nahlásiť túto skutočnosť prevádzkovateľovi parkoviska

h) uhradiť škody, ktoré spôsobí inému užívateľovi, alebo prevádzkovateľovi parkoviska.

Čl. IV

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁZDKOVATEĽA PARKOVISKA


PREVÁDZKOVATEĽ JE POVINNÝ:

a) zabezpečiť prevádzku parkoviska podľa prevádzkového poriadku, v súlade s ostatnými všeobecne platnými predpismi,

b) upozorniť užívateľa o naplnení kapacity pred vstupom do parkoviska, neumožniť vjazd väčšieho počtu vozidiel než

je kapacita parkoviska,

c) umožniť zákazníkovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a cenami za poskytované služby zverejnením na viditeľnom mieste pri  vstupom na parkovisko,

d) zamietnuť vjazd iným typom vozidiel ako osobné motorové vozidlá, ktorých rozmery sa odlišujú od štandardu, pre ktorý bolo parkovisko projektované.

PREVÁDZKOVATEĽ JE OPRÁVNENÝ:

a) požadovať od zákazníka dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,

b) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným právnym predpisom o cestnej premávke a ostatným vozidlám, ktoré môžu poškodiť majetok iných užívateľov, alebo prevádzkovateľa,

c) inštalovať zariadenie na znehybnenie vozidla, resp. dať pokyn na jeho odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ koná

v rozpore s prevádzkovým poriadkom, a to je aj v prípade ak užívateľ zaparkuje vozidlo:

- takým spôsobom, že tvorí prekážku v premávke v priestore parkoviska,

- v označených rezervovaných boxoch,

- mimo vyznačeného parkovacieho boxu,

- na prechode pre chodcov v priestore parkoviska,

d) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí

prevádzkovateľovi, alebo tretej osobe v priestoroch parkoviska.

Čl. V

ZODPOVENOSŤ ZA ŠKODU

a) prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škody vzniknuté v priestoroch parkoviska spôsobené treťou osobou, vrátane

krádeže vozidla alebo jeho častí, spôsobené treťou osobou,

b) prevádzkovateľ neručí za odložené veci vo vozidle, ktoré sa bežne vo vozidle neukladajú, taktiež neručí za voľne odmontovateľné časti vozidla.

Čl. VI

BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY V PRIESTOROCH PARKOVISKA

V priestore parkoviska je zakázané:

a) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom,

b) zdržovať sa v priestoroch parkoviska bez platnej parkovacej karty,

c) umiestňovať akékoľvek iné predmety ako motorové vozidlá,

d) vykonávať akékoľvek opravy vozidla, vrátane umývania exteriéru

a interiéru vozidla.

Čl. VII

CENNÍK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Aktuálny cenník za poskytovanie služieb je zverejnený na našom webe, ako aj v priestoroch recepcie Hostela FROSCH.


Firma Betrans s.r.o.- prevádzkovateľ parkoviska FROSCH ponúka vo svojom oplotenom a uzatvorenom areáli
na Pribylinskej 4 v Bratislave možnosť krátkodobého a dlhodobého parkovania pre osobné, technologické a nákladné vozidlá, ako aj karavany a  člny na vozíkoch.

Cenník parkovania pre automobily do 6 metrov  

1 - 7 dní
...................... 25,00€
8 - 14 dní
.................... 30,00€
5 - 21 dní
 ................... 40,00€
22 - 31 dní
.................. 55,00€

Cenník parkovania pre automobily do 12 metrov       

1 - 3 dni......................

4 - 7 dní......................

8 - 14 dní......................

15 - 21 dní......................

22 - 31 dní......................

25,00€

30,00€

35,00€

50,00€

70,00€

30,00€

4 - 7 dní......................

35,00€

8 - 14 dní......................

40,00€


Cenník parkovania pre automobily do 22 metrov

1 - 3 dni......................

15 - 21 dní......................

22 - 31 dní......................

50,00€

72,00€

Ceny parkovného sú uvedené vrátane DPH.

Sdílet tuto stránku